Барабан норійний НК-25 НК-50 НК-100( верхній, нижній)

Барабан НК-25 верхній   ціна  7644 гривні

Барабан НК-25 нижній   ціна  7062 гривні

Барабан НК-50 верхній   ціна  10404 гривні

Барабан НК-50 нижній   ціна  10059 гривні

Барабан НК-100 верхній   ціна  16150 гривні

Барабан НК-100 нижній   ціна  15300 гривні